naeringssenter

Eirik Karlsen

Som oppfølging av næringsplanen har Varanger Næringssenter konkretisert strategier for Vadsøs satsing på virksomhet knyttet opp mot petroleum. Målsettinga er å få til aktivitet og nye etableringer og bidra til kompetanse og utvikling hos lokale bedrifter som kan se for seg leveranser til olje- og gassindustrien. Samarbeid mellom forskjellige aktører blir viktig, ikke minst representert ved havna der Eirik Karslen (bildet) har spennende prosjekter på gang.

I saksforelegget til kommuenstyret skriver rådmannen at kommunen bør ha følgende overordnede tilnæringer til petroleumsmulighetene:

  • På kort sikt søke posisjon som ligge- og servicehavn for virksomhet med tilknytning til leteaktivitet i Baretnshavet øst
  • Stimulere og bidra til mulighetsorientering og sertifisering av lokalt næringsliv som framtidige leverandører
  • Sammen med nabokommuneneog alene presentere Varanger og Vadsø som lokaliseringsområde for ulike primærfunksjoner (driftsorganisasjoner, forsyningsbaser osv) for petroleumsnæringen og tilstøtende støttefunksjoner som beredskap, redning og service.
  • Det bør også jobbes i forelengelsen av det som skjer i Sør-Varanger knyttet til planenen om olje- og gassterminal

Petrostrategiene er drøftet i kommunestyret som forøvrig ønsker at det snarest settes i gang et arbeid med evaluering og revidering av den stratgeiske næringsplanen. 

Daglig leder i Varanger Næringssenter Ingela Mästerbo sier at det er en stor jobb å holde seg oppdatert og ha god oversikt i forhold til alt det som skjer innenfor petroluemsindustrien i nord. - Skal vi være troverdige aktører for å trekke virksomhet til oss må vi ha kunnskap, vi må ha tett kontakt med bedriftene i kommunene, vi vi må ha brede nettverk og vi må være til styede på viktige arenaer og vise oss fram. Det handler i stor grad også om offensiv profilering av Vadsø som et godt sted å etablere virksomhet fordi vi har høy kompetanse og fordi dette er et godt sted å bo.